EESTI IDAMAISE TANTSU KODA

Allikad ja metoodika


Kõhutantsu ajalugu ja harrastus Eestis
Sandra Vokk

Metoodika


Eesti kõhutantsu ajaloost ja harrastusest parema ülevaate saamiseks viis autor Eesti kõhutantsuõpetajate seas 2020. aasta aprillist kuni mai lõpuni läbi ankeetküsitluse. Küsitluse peamine eesmärk oli koguda infot Eesti kõhutantsumaastiku n-ö võtmeisikutelt, mõjukatelt õpetajatelt, kes kõhutantsuharrastust on Eestis laiemalt levitanud ning selle käigus kogunud teadmisi ja kogemusi, mille põhjal on võimalik teatavaid järeldusi ja üldistusi teha. Teadaolevalt umbes 100 endisest ja praegusest Eesti kõhutantsuõpetajast vastas küsitlusele 40 inimest ehk 40% kõigist võimalikest vastajatest. Küsitlust levitati otse e-posti teel, samuti asjakohastes ühismeediagruppides ja -kuulutustes ning eravestlustes. Viimaste kaudu täpsustati ka erinevaid tekkinud küsimusi. Ankeedi küsimused olid nii eesti kui vene keeles ning 9 vastanut (23% kõigist vastanutest) vastas vene keeles. Enamik küsimustiku adressaate kui ka vastanuid olid autorile tuttavad inimesed, üksikud olid täiesti tundmatud. Õpetajatelt küsiti muuhulgas nende kõhutantsu õppimise, õpetamise, esinemise üksikasjade ning kogemuste kohta, paluti kirjeldada tajutavaid hoiakuid kõhutantsu suhtes ning defineerida kõhutantsu mõistet.

 

Täiendavalt viis autor kahe endise ja ühe tegutseva kõhutantsuõpetajaga läbi eluloointervjuud, mille eesmärk oli uurida põhjalikumalt kõhutantsu harrastuse algusaegu Eestis. Kaks intervjuud viidi läbi interneti vahendusel aprillis, üks vahetul kohtumisel juunis. Intervjuud lepiti kokku kirjalikes eravestlustes eesmärgiga aidata kirja panna Eesti kõhutantsu ajalugu. Nii küsitlusele vastanud kui intervjueeritavad panustasid sellesse ettevõtmisesse hea meelega. Üks intervjueeritavatest (tegutsev õpetaja) oli eelnevalt täitnud ka ankeetküsitluse, kuid soovis intervjuu kaudu anda lisainfot. Reeglina algasid intervjuud küsimustega intervjueeritava lapsepõlve ja kokkupuudete kohta tantsu ja kõhutantsuga, millele järgnesid spetsiifilised küsimused intervjueeritava tantsualase tegevuse ja mälestuste kohta tema kõhutantsuharrastuse algusaastatest, samuti edasisest tegevusest ja saavutustest. Intervjuu viimases osas vastasid intervjueeritavad küsimustele kõhutantsu tähenduse, tänase olukorra ja tuleviku kohta.


Allikad


AKG Images [veebileht], https://www.akg-images.de (vaadatud 4.06.2020)

 

Amidi, F., "I risked everything to dance in Iran", BBC News [veebileht], 11. juuli 2018, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44777677 (vaadatud 4.06.2020)

 

Asselineau, M. C., “Le Salon de 1864”, Revue nationale et étrangère, politique, scientifique et littéraire, mai 1864

 

Bock, S., Borland, K., “Exotic Identitites: Dance, Difference, and Self-fashioning”, Journal of Folklore Research, Bloomington, kd 48, nr 1, 2011

 

Burke, P., Mis on kultuuriajalugu?, Tallinn, Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2011

 

Burnam, A. R., Bellydance in America: Strategies for Seeking Personal Transformation [magistritöö], California Ülikool, Los Angeles, 2012, https://escholarship.org/uc/item/7c06j7fs (vaadatud 4.06.2020)

 

Çelik, Z., Kinney, L., "Ethnography and Exhibitionism at the Expositions Universelles", Assemblage, MIT Press, nr 13, detsember 1990

 

Deagon, A., “Framing the Ancient History of Oriental Dance”, Habibi, kd 19, nr 3, 1993

 

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [veebileht], https://www.dwds.de (vaadatud 4.06.2020)

 

Dils, A., Cooper Albright, A., Moving History/Dancing Cultures: A Dance History Reader, Middletown, CT, Wesleyan University Press, 2001

 

Dorpater Zeitung, 23. september 1918

 

Dox, D., “Dancing around Orientalism”, The Drama Review, kd 50, nr 4, 2006

 

Eesti kõhutantsuõpetajate ankeetküsitlus, 2020. Vastused S. Voki valduses.

 

Eesti Raadio, “Isis Aphrodite ja Venus õitselepuhkevas aias”, Eesti Raadio salvestis, 2001, RMARH-41956, https://arhiiv.err.ee/vaata/isis-aphrodite-ja-venus-oitselepuhkevas-aias

 

Eesti Rahvusringhääling, “Õhtu tantsuga: Black and White, solistid Anne Adams ja Boris Ozdoba”, Eesti Rahvusringhääling, Georg Jegorov, 1998 https://arhiiv.err.ee/vaata/ohtu-tantsuga-black-and-white-solistid-anne-adams-ja-boris-ozdoba (vaadatud 4.06.2020)

 

Eesti Teatriliit [veebileht], http://etbl.teatriliit.ee/ (vaadatud 4.06.2020)

 

Einasto, H., Maripuu, A.-L., Priks, S. et al, Tantsides Vabaks [veebinäitus], https://virtuaalne.ajaloomuuseum.ee/tantsidesvabaks/ (vaadatud 4.06.2020)

 

Esmaspäev: piltidega nädalleht, “Kõhutantsu ei tohi tantsida!”, Esmaspäev: piltidega nädalleht, nr 18, 1. mai 1933

 

FatChanceBellyDance, “Name Change Statement”, FatChanceBellyDance [veebileht], 3. märts 2020, https://fcbd.com/name-change-statement/fireside-chats/ (vaadatud 4.06.2020)


Foucault, M., The History of Sexuality. Volume 3, The Care of the Self, Harmondsworth, Penguin, 1978-86/1990b, lk 143, 200


Foucault, M., Valvata ja karistada : vangla sünd, Tartu, Ilmamaa, 2014

 

Fraser, K. W., Before They Were Belly Dancers: European Accounts of Female Entertainers in Egypt, 1760-1870 [Kindle e-raamat], Jefferson, North Carolina, McFarland, 2014

Guellouz, M., “Contemporanéités plurielles. De la construction de la figure de la danseuse orientale à une danse contemporaine arabe”, Tumultes, kd 1, nr 48, 2017

 

Gurel, P., “Between Orientalism and Westernization: Belly Dance as a Transnational American Studies Case”, Comparative American Studies. An International Journal, kd 13, nr 4, 2015

 

Hawthorn, A., “Middle Eastern Dance and What We Call It”, Dance Research. The Journal of the Society for Dance Research, kd 37, nr 1, 2019


Hoffman-Ladd, V.J., "Polemics on the modesty and segregation of women in contemporary Egypt", International Journal of Middle East Studies, kd 19, nr 1

 

Hübschmannová, M., “Origin of Roma”, Rombase. Didactically edited information on Roma [veebileht], 2002, http://rombase.uni-graz.at/cd/data/hist/origin/data/origin.en.pdf (vaadatud 4.06.2020)

 

Ilbak, E., Otsekui hirv kisendab ... : mälestusi ja tõekspidamisi, Tallinn, Tänapäev, 2009

 

In Our Own Words, The Cairo Dance Scene Explained [dokumentaalfilm], autor Yasmina of Cairo, I osa, 2020, https://vimeo.com/ondemand/inourownwords

 

Jarrar, R., "Why I can't stand white belly dancers", Salon [veebileht], 5. märts 2014, https://www.salon.com/2014/03/04/why_i_cant_stand_white_belly_dancers/ (vaadatud 4.06.2020)

 

Kaaristo, M., Annist, A., Sotsiaal- ja kultuuri­antropoloogia - Õpik kõrgkoolidele, Tallinn, Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2017

 

Kapper, S., “Kuidas uurida eesti rahvatantsu tänapäeval? Teooriatest, meetoditest ja nende rakendamisest Eestis”, Mäetagused, nr 41, 2009

 

Kapper, S., “Pärimus ja jäljendus. Postkolonialistlik katse mõista rahvatantsu olukorda Eesti NSV-s ja pärast seda”, Methis. Studia humaniora Estonica, kd 5, nr 7, 2011

 

Karayanni, S. S., Dancing Fear & Desire. Race, Sexuality, and Imperial Politics in Middle Eastern Dance, Waterloo, Ontario, Wilfrid Laurier University Press, 2004

 

Kashmir, “The “What is Belly Dance” Handout”, Raqs - the Heart of Belly Dance [veebileht], https://www.raqs.co.nz/articles/what%20is%20belly%20dance.html  (vaadatud 4.06.2020)

 

King, A., "Stripping and Belly Dance", Alexandra Kingi blogi, 1. jaanuar 2018, http://www.alexandraking.com/single-post/2017/12/31/STRIPPING-and-BELLY-DANCE (vaadatud 4.06.2020)

 

Lee, J. W., Dalcroze by Any Other Name: Eurythmics in Early Modern Theatre and Dance [doktoriväitekiri], Texase Tehnikaülikool, 2003, https://ttu-ir.tdl.org/handle/2346/15905 (vaadatud 4.06.2020)

 

Maasar, M. Intervjuu Sandra Vokile 2.06.2020, Tallinnas. Helisalvestis S. Voki valduses.

 

Mansbridge, J., “The Zenne: Male Belly Dancers and Queer Modernity in Contemporary Turkey”, Theatre Research International, kd 42, nr 1, 2017, https://doi.org/10.1017/S0307883317000049 (vaadatud 4.06.2020)

 

Marcus, S. L., "Solo Instrumental Improvisation (Taqâsîm) in Arab Music", Middle East Studies Association Bulletin, juuli 1993, http://www.mafhoum.com/press/57C32.htm (vaadatud 04.06.2020)

 

Maripuu, A.-L., “Modernse tantsu algusaastad Eestis I (1913–1925)”, Tantsu Kuu Kiri, nr 91, http://kuukiri.tantsuliit.ee/artikkel/modernse-tantsu-algusaastad-eestis-i-1913-1925/ (vaadatud 4.06.2020)

 

Marts, T., “Ella Ilbakust ja tema kohast Eesti kunstiajaloos”, Tantsu Kuu Kiri, nr 49, http://kuukiri.tantsuliit.ee/artikkel/ella-ilbakust-ja-tema-kohast-eesti-kunstiajaloos/ (vaadatud 4.06.2020)

 

Ortner, S. B., “Is female to male as nature is to culture?”, M. Z. Rosaldo ja L. Lamphere (toim.), Woman, culture, and society, Stanford, CA, Stanford University Press, 1974

 

Päevaleht, “Ella Ilbak plastilisest tantsust”, Päevaleht, nr 77, 18. märts 1932

 

Päevaleht, nr 55, 7. märts 1922

 

Postimees, 1. november 1918

 

Rakvere kultuurikeskus, “Idamaise kultuuri selts Alima”, Rakvere kultuurikeskuse veebileht, http://rakverekultuurikeskus.ee/huvitegevus/stuudio-alima/ (vaadatud 4.06.2020)

 

Ramzy, Y.,"Ask Yasmina #13. Finding a Good Teacher, First Workshop, Non-Arab Dancers", Gilded Serpent [veebileht], 1. juuli 2010, http://www.gildedserpent.com/cms/2010/07/01/ask-yasmina-13-teach-nonarab/ (vaadatud 4.06.2020)

 

Raud, R., Mis on kultuur? : sissejuhatus kultuuriteooriatesse, Tallinn, Tallinna Ülikooli Kirjastus, Eesti Keele Sihtasutus, 2013

 

Raks Estonia [blogi] https://raksestonia.wordpress.com/  (vaadatud 4.06.2020)

 

Reinvee, K., Kõhutantsu õpetamispaigad, õpetajad ja õpilased Eestis veebruaris ja märtsis 2014. aastal [seminaritöö], Tallinna Ülikool, 2014

 

Roosi, P. Intervjuu Sandra Vokile 5.04.2020, interneti vahendusel. Videosalvestis S. Voki valduses.

 

Runnel, H., (koost.), Maailm on sündinud tantsust / Hanno Kompus, Tartu, Ilmamaa, 1996

 

Shay, A., “I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate: The Multiple Parallel Traditions of Belly Dance”, Ethno Identity Dance for Sex, Fun and Profit. Staging Popular Dances Around the World, Ühendkuningriigid, Palgrave MacMillan, 2016

 

Shay, A., Tantsupoliitika : riiklikud rahvatantsuansamblid, representatsioon ja võim, Tallinn, Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2011

 

Shay, A., The Dangerous Lives of Public Performers: Dancing, Sex, and Entertainment in the Islamic World, New York, Palgrave Macmillan, 2014

 

SL Õhtuleht, “Kõhutantsuõpetaja: kõhutants sobib isegi eakatele”, SL Õhtuleht, 28. detsember 2007 https://elu.ohtuleht.ee/260039/kohutantsuopetaja-kohutants-sobib-isegi-eakatele (vaadatud 4.06.2020)

 

Stavrou, S., “The Ghaziya and the Khawaja. Kuchuk Hanem and Flaubert’s Sexual Homelessness”, Habibi, kd 19, nr 1, 2002

 

Taim, K., “Tantsi nagu Bollywoodi filmistaar! India tants pühitseb naiselikkust ja aitab argirollidest välja astuda”, Delfi [veebileht], 25. detsember 2019, https://lood.delfi.ee/tervispluss/ajakirjalood/tantsi-nagu-bollywoodi-filmistaar-india-tants-puhitseb-naiselikkust-ja-aitab-argirollidest-valja-astuda?id=88481815 (vaadatud 4.06.2020)

 

Talve, I., Eesti kultuurilugu. Keskaja algusest Eesti iseseisvumiseni, Tartu, Ilmamaa, 2004

 

Tammekann, A., Kant, E., Maailma maad ja rahvad. Tänapäeva maailm sõnas ja pildis II, Tartu, Loodus, 1932

 

Toming, Ü., Eesti saja-aastasest varieteetantsust ja muustki, Tallinn, Tänapäev, 2014

 

Tuglas, F., Teekond Põhja-Afrika (II osa). Alžeeria, Tartu, Noor-Eesti, 1929

 

van Nieuwkerk, K., "Honor and Shame", A Trade Like Any Other. Female Singers and Dancers in Egypt, Austin, TX, University of Texas Press, 1995

 

Veltmann, A., “Estonia” lavalt laia maailma, Tallinn, Faatum, 2007

 

Viik, T., “Eesti kultuuri võimatu mõiste”, Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, nr 2, 2012

 

Vill, B. Intervjuu Sandra Vokile 25.04.2020, interneti vahendusel. Videosalvestis S. Voki valduses.

 

Viru L., (koost.), Estonia ballett 100, Rahvusooper Estonia, 2018

 

Ward, H. D., Egyptian Belly Dance in Transition: The Raqs Sharqi Revolution, 1890-1930 [Kindle e-raamat], Jefferson, North Carolina, McFarland, 2018

 

Гордини, Э., Пальке, Д., Володина, Э., “Российские танцовщицы в Египте: причина феноменального успеха”, Deutsche Welle [veebileht], 9. jaanuar 2020 https://www.dw.com/ru/российские-танцовщицы-в-египте-причина-феноменального-успеха/a-51653368 (vaadatud 4.06.2020)


NB! Artikkel on kaitstud autoriõigustega ja selle kasutamine on lubatud vaid autori loal. Akadeemilistes tekstides on artiklit lubatud kasutada sellele nõuetekohaselt viidates.


Eelmine << Kokkuvõte

Sisukord